Kutse taotlemine ERTL kaudu

ERTL on ametlik kutseandja õmbleja 3. ja 4. taseme kutsealadel.

Kutse taotlemise eeltingimused ja Kutse taotlemiseks esitatavate dokumentide loetelu vastavalt  

Rõivatootmise ja tekstiilitööstuse kutseala korrale:

Kutse taotlemise eeltingimused: 
1) Kutsete õmbleja, tase 3 ja õmbleja, tase 4 taotleja peab vastama ühele järgmistest tingimustest:
a) taotlejal on vähemalt 6-kuuline pidev erialane töökogemus (taotluse esitamise tähtajaks) või
b) kutsehariduse tasemeõppe lõpetajate puhul vastava taseme õppekava täies mahus läbimine. 

Kutsete õmbleja, tase 3 ja õmbleja, tase 4 taotlemiseks esitatavad dokumendid (ei rakendu kutsekoolilõpetajatele) *:
a) vormikohaselt täidetud avaldus (vorm),
b) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart, juhiluba),
c) CV (vorm CV),
d) omandatud haridust või nõutud tasemeõppekava läbimist tõendava dokumendi koopia,
e) maksekorraldus või selle koopia kutse omistamisega seotud kulude tasumise kohta,
f) töökogemust tõendava dokumendi koopia (juhul, kui taotleja omab töökogemust).

Kutsete õmbleja, tase 3 ja õmbleja, tase 4 taotlemiseks esitatavad dokumendid kutsekoolilõpetajatele *:

Õppeasutuse juhi vormikohane kinnituskiri ERTL-le.

__________________________________________________________________________________________________________________________

* OLULINE INFO: Taotlejate isikuandmeid kasutatakse  ja  säilitatakse eranditult ainult kutseandmise  eesmärgil, vastavalt EV  Kutseseaduse ja EV Isikuandmete kaitse seaduse nõuetele.

 

Kutse-eksam on kombineeritud eksam (teooria ja proovitöö), mille nõuded ja maht vastavad kinnitatud hindamisstandardile:

- Hindamisstandard: Õmbleja 3

- Hindamisstandard: Õmbleja 4

Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidu kutsekomisjoni kuuluvad 9 rõiva- ja tekstiilivaldkonna eksperti, kes töötavad välja Hindamisstandarditele vastavad kutse-eksami ülesanded ja osalevad nii eksami korraldamisel kui tööde hindamisel.

ERTL Kutsekomisjon moodustab kutse taotleja kompetentsuse hindamiseks hindamiskomisjon(id).

Hindamiskomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest.Hindamiskomisjoni(de) liikmete kompetentsus peab kogumis vastama järgmistele nõuetele:
1) kutsealane kompetentsus,
2) kutsesüsteemialane kompetentsus,
3) hindamisalane kompetentsus.

Tavapärane kutse-eksamite toimumisperiood on mai - juuni; ERTL kodulehel avaldatakse vastav teave vähemalt 45 päeva enne kutse-eksami toimumist.

 

Lisainfo:

Kõik (ka enne 2018.a. ning muudel rõiva- ja tekstiilitööstuse valdkonna erialadel)  ERTL kaudu kutse saanutele väljastatud kutsetunnistused leiab Kutsekoja kodulehelt: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused

Kutsekoja kodulehel on olemas ka kutsetunnistuste lisad (http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistuselisad), mida on võimalik välja trükkida nii eesti kui ka inglise keeles. Kutsetunnistuse lisa selgitab lühidalt, millised oskused ja teadmised kutsetunnistuse omanikul on ja kes on kutsetunnistuse väljastaja. Kutsetunnistuse lisa lihtsustab ka riikidevahelist tööjõu liikumist.

 

Kutseandja kutse andmise küsimustega tegeleva kontaktisiku nimi ja kontaktandmed:

Ruta Rannala, ERTL tegevjuht

e-mail: info@textile.ee