Põhikiri

Mittetulundusühingu EESTI RÕIVA- JA TEKSTIILILIIT põhikiri on kinnitatud 19. mail 1993 sõlmitud asutamislepinguga ja viidud kooskõlla mittetulundusühingute seadusega 03. aprillil 1997 toimunud üldkoosoleku otsusega; muudetud 29. mail 2003 toimunud üldkoosoleku otsusega; muudetud ja viidud kooskõlla kehtiva mittetulundusühingute seadusega 25.mail 2017 toimunud üldkoosoleku otsusega.

MTÜ EESTI RÕIVA- JA TEKSTIILILIIDU PÕHIKIRI

I. ÜLDSÄTTED
II. LIIDU EESMÄRGID JA TEGEVUSKAVAD
III. LIIDU LIIKMESKOND
IV. LIIDU VARALISED VAHENDID
V. LIIDU JUHTIMINE
VI. LIIDU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE VÕI TEGEVUSE LÕPETAMINE


I. ÜLDSÄTTED


1. EESTI RÕIVA- JA TEKSTIILILIIT (edaspidi LIIT) on rõiva- ja tekstiilitootmisega tegelevate füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik mittetulunduslik ühendus.
2. LIIDU ametlik nimetus on EESTI RÕIVA- JA TEKSTIILILIIT (lühend ERTL).
Liidu ametlik nimetus inglise keeles on Estonian Clothing and Textile Association (ECTA).

3. LIIDU asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

4. LIIT on iseseisev eraõiguslik juriidiline isik, mis omab iseseisvat bilanssi ja arvelduskontot. LIIDUL on oma nimega pitsat ja sümboolika.

5. LIIDU majandusaasta algab 01. aprillil ja lõpeb 31. märtsil.

6. LIIT juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, rahvusvahelistest kokkulepetest ning käesolevast põhikirjast.

II. LIIDU EESMÄRGID JA TEGEVUSKAVAD

7. LIIDU eesmärgiks on edendada rõiva- ja tekstiilitööstuse arengut, esindada ja kaitsta Eesti rõiva- ja tekstiilitootjate ühiseid huve.

8. Eesmärkide saavutamiseks LIIT:
8.1. analüüsib rõiva- ja tekstiilitööstusharu majandus- ja kaubanduspoliitilisi huve ning annab asjassepuutuvatele ametkondadele ja organisatsioonidele hinnanguid ja ettepanekuid tööstusharu puudutavates küsimustes;
8.2. liikmete volituste alusel esindab neid kui tööandjaid läbirääkimistel tööstusharu töötajate organisatsioonidega;
8.3. edendab korralike ettevõtluse viiside ja ärikommete järgimist;                                                                  
8.4. tagab ja toetab oma liikmetele kasulikku infovahetust, soodustab ettevõtjate-vaheliste kontaktide arendamist ja rahvusvahelistumist;
8.5. aitab kaasa rõiva- ja tekstiilitootmise spetsialistide täiendkoolituse organiseerimisele ning riikliku õppekava alusel erialaõppe korraldamisele; 
8.6. aitab kaasa ühist huvi pakkuvate majandus-, teadus- ja personaliarengu programmide elluviimisele;
8.7. teeb koostööd massiteabevahenditega üldsuse informeerimiseks LIIDU ja tema liikmete eesmärkidest ja tegevusest;
8.8. vahendab  oma liikmetele juriidilisi, personaliarenduse,  maksualaseid ja muid ettevõtte huvisid  toetavaid konsultatsioone.
8.9. liikmete volituste alusel esindab neid teistes ettevõtetes ja organisatsioonides Eesti Vabariigis ning välisriikides;
8.10. teeb koostööd Eesti Vabariigi ja teiste riikide samalaadsete ühendustega.

9. LIIDUL on õigus astuda teiste liitude ja ühingute liikmeks.

10. LIIT võib korraldada üritusi, mis on seotud LIIDU liikmete huvidega (korraldada väljaõpet, näitusi, avaldada reklaami, välja anda trükiseid jms).

11. LIIDUL on õigus sõlmida Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidiliste ning üksikisikutega rõiva- ja tekstiilitootmisega seonduvaid lepinguid ja teostada selleks vajalikke tehinguid.

III. LIIDU LIIKMESKOND

12. LIIDUL on täisliikmed ja assotsieerunud liikmed. Nii täisliikmetel kui ka assotsieerunud liikmetel on üldkoosolekul hääleõigus.
12.1. LIIDU täisliikmeks võivad astuda tekstiili-, trikotaaži-, köösneri-  ja õmblusettevõtted, samuti sektoris tegutsevad kaubandusettevõtted, mis on registreeritud Eesti Vabariigis ja mille põhitegevus toimub olulisel määral Eestis.
12.2. LIIDU assotsieerunud liikmeks võivad astuda isikud, kelle põhitegevus toetab rõiva- ja/või tekstiilitootmisega seotud ettevõtete huve ning vajadusi.

13. LIIDU liikmeks astumiseks on vajalik esitada kirjalik taotlus juhatusele. Liikmeks vastuvõtu otsustab üldkoosolek,  üldkoosolekute vahelisel ajal - volikogu. 

14. LIIDU kõigil liikmetel on õigus:
- valida ja olla valitud LIIDU juhtorganitesse;
- esitada juhtorganitele arupärimisi ja ettepanekuid;
- võtta osa LIIDU üritustest ja kasutada tema abi ning teenuseid;
- kirjaliku avalduse alusel majandusaasta lõpul LIIDUST välja astuda teatades sellest 3 kuud ette;
- peatada oma liikmelisus LIIDUS 1 aastaks.

15. LIIDU kõik liikmed on kohustatud:
- tunnistama ja täitma käesoleva põhikirja nõudeid ning LIIDU üldkoosoleku ja volikogu otsuseid;
- õigeaegselt tasuma sisseastumis- ja liikmemaksu;
- esitama LIIDULE tähtaegselt tõesed andmed liikmemaksu arvutamiseks vajalike näitajate kohta;
- esitama LIIDULE tõeseid statistilisi ja muid LIIDU tegevuseks vajalikke andmeid. LIIT käsitleb liikme andmeid konfidentsiaalsetena;
- teatama LIIDU juhatusele LIIDU liikmete arvestuse pidamiseks oma asukoha aadressi ja sidevahendite numbrid ning teatama uued andmed 1 kuu jooksul pärast nende muutumist.

16. Kui liige ei tasu liitumis- ja liikmemaksu õigeaegselt, tuleb tal maksetähtaja ületanud aja eest maksta viivist. Viivise suuruse määrab LIIDU juhatus. LIIDU juhatuse otsusega võib viivist ka mitte rakendada.

17. Kui liige ei täida käesolevast põhikirjast tulenevaid kohustusi või olulisel määral kahjustab LIITU, võib juhatus oma sellekohase otsusega teha volikogule ettepaneku liige LIIDUST välja arvata.

18. LIIDUST väljaarvamisel (lahkumisel või väljaheitmisel) on liige kohustatud tasuma liikmemaksu kogu majandusaasta eest.

IV. LIIDU VARALISED VAHENDID

19. LIIDU varad moodustuvad:
- sisseastumis- ja liikmemaksudest;
- sissetulekutest ühekordsete tuluürituste läbiviimisest;
- kodanike ja juriidiliste isikute poolt tehtavatest vabatahtlikest eraldistest ja annetustest.

20. LIIT ei vastuta oma liikmete kohustuste eest ja LIIDU liikmed ei vastuta LIIDU kohustuste eest.

21. LIIT peab raamatupidamise arvestust ja maksab makse riigi- ja kohalikku eelarvesse seadusandluses ettenähtud korras.

22. LIIDU tegutsemise ajal ei jaotata LIIDU tulu ja vara LIIDU liikmete vahel.

V. LIIDU JUHTIMINE

23. LIIDU juhtorganiteks on liikmete üldkoosolek, volikogu ja juhatus. Liidu tööorganiks on tegevteenistus, mida juhib tegevjuht. Liidu kontrolliorganiks on revisjonikomisjon.

24. Üldkoosolek
24.1. LIIDU kõrgeimaks organiks on tema liikmete üldkoosolek, mille pädevusse kuulub:
1) põhikirja muutmine;
2) juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
3) volinike valimine ja tagasikutsumine, samuti nende võimaliku töötasustamise tingimuste kinnitamine;
4) juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine;
5) majandusaasta aruande revisjonikomisjoni või audiitori aruande kinnitamine;
6) mittetulundusühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
7) volikogu, juhatuse, aga samuti revisjonikomisjoni liikmete arvu või audiitorkontrolli määramine;
8) revisjonikomisjoni valimine volituste tähtaja määramisega, samuti selle töötasustamise tingimuste kinnitamine; 
9)  LIIDU tegevussuundade ning tulude ja kulude eelarve kinnitamine;
10) liidu sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja arvutamise põhimõtete määramine;
24.2.Liikmete üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas. Üldkoosolekust tuleb informeerida LIIDU liikmeid kirjalikult vähemalt üks kuu enne selle toimumist. 
24.3. LIIDU erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku omal algatusel või vähemalt 1/10 LIIDU liikmete kirjalikult esitatud taotlusel.
24.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle vähemalt 40% kõigist LIIDU liikmetest. Kui üldkoosolekul ei osale käesolevas punktis nimetatud arv liikmeid, on üldkoosoleku kokkukutsujal õigus samal üldkoosoleku toimumise päeval viia läbi uus üldkoosolek tingimusel, kui sellisest võimalusest on üldkoosoleku kokkukutsumise teates liikmeid eelnevalt informeeritud. Teistkordne üldkoosolek on õiguspädev võtma vastu otsuseid olenemata osavõtvate liikmete arvust. 
24.5. Üldkoosolekut juhatab üldkoosoleku poolt valitud juhataja.
24.6. Üldkoosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui nende poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud LIIDU liikmetest või nende esindajatest.
24.7. LIIDU põhikirja muutmisega või tegevuse lõpetamisega seonduvad otsused on õiguspädevad, kui nende poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalenud LIIDU liikmetest.

25. Volikogu
25.1. Üldkoosolekute vahelisel ajal täidab üldkoosoleku ülesandeid volinike koosolek ehk volikogu, milles on milles on 15 liiget.
25.2. Volikogu liikmes-ettevõtted valitakse LIIDU liikmete poolt üldkoosolekul LIIDU liikmete esindajate hulgast kolmeks aastaks. Volikogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt, kui teda kandidaadiks ülesseadnud Liidu liige kutsub ta kirjaliku teatega Juhatusele volikogu liikme kohalt tagasi, või kui vastav Liidu liige on Liidust väljaastunud või välja arvatud. Volikogu liikmel on õigus välja astuda ka isiklikul soovil, esitades vastava avalduse Juhatusele.
Volikogu liikme volituste ennetähtaegsel lõppemisel asub volikogu liikmeks kuni volikogu 
volituste lõppemiseni volikogu liikmete kandidaatide nimekirjas enim hääli kogunud kandidaat,
kes volikogusse ei pääsenud.
25.3. Volikogu peab oma koosolekuid vähemalt kord kvartalis. Volikogu koosoleku kutsub kokku juhatus või volikogu liige; volikogu koosolekut juhatab juhatuse esimees, tema äraolekul muu juhatuse liige või volikogu koosolekul valitud juhataja.
25.4. Volikogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul viibib üle poole volikogu liikmete kehtivast üldarvust.
25.5. Volikogu otsuse vastuvõtmiseks on nõutav volikogu koosolekul osalenud volikogu liikmete poolthäälteenamus. Häälte võrdse jagunemise korral määrab otsuse koosoleku juhataja hääl.
25.6. Volikogu pädevusse kuulub:
- LIIDU teiste ühingute ja liitudega liitumise ning neist välja astumise küsimuste otsustamine;
- üldkoosolekute vahelisel ajal üldkoosoleku pädevusse kuuluvate ülesannete täitmine, välja arvatud LIIDU eesmärgi muutmine, põhikirja kinnitamine, täiendamine ja muutmine, juhatuse ja volikogu valimine ning sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja arvutamise põhimõtete määramine;
- LIIDU liikme liikmesuse ajutise peatamise taotluse ja selle tingimuste määramine. 
- Volikogu on pädev vastu võtma otsuseid ka muudes LIIDU tegevust puudutavates küsimustes, mis ei ole antud LIIDU teiste organite pädevusse.

26. Juhatus
26.1. LIIDU tegevust korraldab kuni 3-liikmeline juhatus.  
26.2. Juhatus valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.
26.3. Juhatus peab oma koosolekuid vähemalt kord kvartalis.
26.4. Juhatus on otsustusvõimeline,  kui koosolekul viibib üle poole juhatuse liikmete üldarvust.
26.5. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus. Häälte võrdse jagunemise korral määrab otsuse esimehe hääl.
26.6. Juhatuse ülesanded:
- LIIDU juhtimine ja esindamine;
- LIIDU üldkoosoleku kokkukutsumine ja ettepanekute esitamine päevakorra kohta;
- majandusaasta aruannete (raamatupidamis- ja tegevusaruanne) esitamine üldkoosolekule;
- tegevjuhi tööle võtmise ja töölt vabastamise otsustamine, tegevjuhi töötasu määramine kooskõlastatult volikoguga;
- ettepanekute tegemine volikogule liikmete LIITU vastuvõtmise ja üldkoosolekule LIIDUST väljaarvamise kohta;
- põhikirja muutmis- või täiendamisettepanekute esitamine üldkoosolekule;
- tegevteenistuse poolt LIIDU rahaliste vahendite ja materiaalsete väärtuste kasutamise kontrollimine, kaasates LIIDU poolt määratud revidenti;
- LIIDU kõigi tegevustega seotud küsimuste otsustamine, välja arvatud üldkoosoleku ja volikogu pädevusse kuuluvad küsimused.
26.7. Õigus LIITU esindada kõikides õigustoimingutes on kuni 1500 (tuhat viissada) euro suurustes tehingutes LIIDU tegevjuhil, seda summat ületavates tehingutes juhatuse liikmetel ühiselt.

27. Tegevteenistus
27.1. LIIDU jooksva tegevuse juhtimist ning üldkoosoleku, volikogu ja juhatuse otsuste elluviimist teostab LIIDU tegevteenistus eesotsas tegevjuhiga.
27.2. Tegevjuht:
- võtab tööle ja vabastab tegevteenistuse töötajad, määrab kindlaks nende õigused ja kohustused, kinnitab töötajate töötasud;
- organiseerib info vahetust ning koostööd LIIDU liikmete vahel ja liikmete ning juhatuse vahel;
- organiseerib üldkoosolekute, volikogu ja juhatuse koosolekute kokkukutsumist ja arutusel  olevate küsimuste ettevalmistamist;
- korraldab LIIDU tegevusaruande ja eelarve koostamist nende esitamiseks juhatusele. 

28. Revisjonikomisjon (revident)
- üldkoosoleku või volikogu poolt valitud revisjonikomisjon (revident) või audiitor kontrollib LIIDU finantsmajanduslikku tegevust ning esitab üldkoosolekule vastava aruande.

VI. LIIDU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE VÕI TEGEVUSE LÕPETAMINE

29. LIIDU ühinemine, jagunemine või tegevuse lõpetamine toimub üldkoosoleku otsusega või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.

30. LIIDU lõpetamisel määrab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni ja kinnitab LIIDU allesjäänud vara jaotamise korra LIIDU liikmete vahel.