EL TÖÖSTUSTE ÜHINE INITSIATIIV VÕITLUSEKS MIKROPLASTI OSAKESTE TEKKE JA VEEKESKKONDA SATTUMISE VASTU SÜNTEETILISTE TEKSTIILIDE PESEMISE KÄIGUS

18.01.2018

16. jaanuaril 2018 avalikustati mitmepoolne EL tööstusassotsiatsioonide kokkulepe, mille eesmärgiks on vältida mikroplasti osakeste teket ja sattumist veekeskkonda sünteetilistest materjalidest rõivaste pesemise käigus. Antud saasteliik on oluline puhta vee varude ja maailmamere seisundi kaitsmiseks. Kokkule-pet on 16.jaanuaril toetatatud ja kinnitatud ka Euroopa Komisjoni poolt.

Kokkulepe osapooled on European Textile and Apparel Confederation (EURATEX), International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (A.I.S.E.), Euro-pean Outdoor Group (EOG), European Man Made Fibres Association (CIRFS)  ja Federation of European Sporting Goods Industry (FESI).

Tööstusassotsiatsioonide kokkulepe hõlmab tööstussektorite vahelist koordineerimist ja huvitatud osapoolte kaasamist järgmistes tegevustes: 
1) Ühtsete mõõtemetoodikate defineerimine. Usaldusväärsete ja harmoniseeritud testmeetodite kokkuleppimine, millega tuvastatakse ja mõõdetakse vees ja laiemalt keskkonna leiduvaid mikroplasti osakesi. 
2) Ulatusliku infovahetuse algatamine  antud teemal, kaasates asjassepuutuvaid tööstusharusid, TA asutusi jne., eesmärgiga  jagada teadmisi ja informatsiooni, ühtlustada tegevusi ja pakkuda nõustamist kesk- ja pika-aegsete meetmete väljatöötamiseks. 
3) Toetada ja osaleda rakendusuuringutes, leidmaks jätkusuutlikke lahendusi mikroplasti osakeste keskkonda sattumise vältimiseks ja püüelda selles globaalsete lahenduste poole.  

Kõik need tegevused algatatakse 2018.a. esimeses pooles, eesmärgiga esitada juba sama aasta lõpuks ettepanekute eelnõu Euroopa Komisjonile.

Allikas: EURATEX, http://euratex.eu/fileadmin/user_upload/images/press_releases/presse_2018/microplastics.pdf